Tag List for C&F

คำอธิบายอย่างอย่างง่ายสำหรับเงื่อนไข CIF และ CFR!

logistics-column

CIF คืออะไร ? CIF ย่อมาจาก Cost, Insurance, and Freight. โดยทั่วไปแล้ว จะตามหลังด้วยชื่อ Port ปลายทาง หรือ Port นำเข้าที่ระบุไว้ ซึ่งหมายถึงเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้การชำระค่าขนส่งสินค้าและค่าประกันภัยล่วงหน้าโดยผู้ส่งออก ในเงื่อนไข CIF ผู้ส่งออกสินค้าจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าและค่าประกันภัยที่ Port จุดหมายปลายทาง ค่าประกันภัยในเงื่อนไข CIF จะถูกรับผิดชอบโดยผู้ขาย (หรือผู้ส่งออก) ซึ่งถูกกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการขอใบถิ่นกำเนิดกับสภาหอการค้านานาชาติ หากทางผู้ซื้อ (หรือผู้นำเข้า) ต้องการความคุ้มครองที่มากขึ้นของเงื่อนไขการประกันภัย พวกเขาจะต้องมีการตกลงกันในสัญญาให้เรียบร้อย ลักษณะของเงื่อนไข CIF ・ ในแง่ของต้นทุนและความเสี่ยงของการจัดส่งสินค้า ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าจะต้องทำความเข้าใจถึงความแตกต่างว่า ลักษณะของเงื่อนไข CIF คือ ต้นทุนและความเสี่ยงของการจัดส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ส่งออกไปยังสถานที่ของผู้นำเข้า การรับผิดชอบความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายสินค้า จากผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้าบนพื้นที่เรือส่งสินค้าที่พอร์ตของผู้ส่งออก ซึ่งจัดเป็นสถานที่ส่งมอบสินค้า ในทางตรงกันข้าม ค่าขนส่งสินค้าและค่าประกันภัยในการขนส่งทางทะเล จะถูกชำระล่วงหน้าโดยผู้ส่งออก กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ถึงแม้ความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้าจะเกิดขึ้นบนพื้นที่เรือขนส่งสินค้าในพอร์ตของผู้ส่งออก แต่ค่าขนส่งสินค้าและค่าประกันภัย จะถูกจ่ายล่วงหน้าโดยผู้ส่งออก ณ สถานที่ส่งออก ในเงื่อนไข CIF ผู้ส่งออกจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า ซึ่งเรียกว่า Freight Prepaid หรือ (fee prepayment). ซึ่งถูกกำหนดว่า การประกันภัยสำหรับเงื่อนไข CIF ประกันภายใต้เงื่อนไขของ FPA เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำในการค้ำประกัน หากผู้นำเข้าต้องการประกันภัยที่ครอบคลุมมากขึ้นนั้น จะต้องทำเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาให้เป็นที่เรียบร้อย ต้นทุนสินค้าและความเสี่ยงเปลี่ยนจากผู้ส่งออกเป็นผู้นำเข้าในเงื่อนไข CIF ได้อย่างไร ? ・ ความรับผิดชอบของผู้ส่งออกจะหมดภาระลง เมื่อสินค้าถูกยกขึ้นไปวางบนเรือในท่าเรือประเทศผู้ส่งออก และรับผิดชอบค่าใช้ขนส่งสินค้า ภายใต้เงื่อนไข CIF การขนส่งสินค้าจะสิ้นสุดลงเมื่อสินค้ามีการจัดส่ง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจะถูกเปลี่ยนจากผู้ส่งออกเป็นผู้นำเข้าเมื่อสินค้าถูกวางลงในเรือ ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าปประกันภัยและ ค่า Shipping ตั้งแต่สินค้าถูกยกลงจากเรือที่ท่าเรือนำเข้าสินค้า เงื่อนไข CFR CFR เป็นชื่อย่อของ Cost and Freight และมักจะตามด้วยชื่อของพอร์ตปลายทาง / พอร์ตนำเข้าที่ได้ระบุ เช่น CFR โตเกียว ซึ่งเงื่อนไข CFR นี้ ทางผู้ส่งออกจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประกันภัย การส่งสินค้าและการโอนสินค้าจะเหมือนเงื่อนไข CIF คือ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าที่ท่าเรือส่งออกสินค้า ในทางปฏิบัติ อาจแสดงเป็นตัวย่อ C&F […]

เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า Incoterm (International Commercial Terms)

logistics-column
FOB

เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า Incoterm (International Commercial Terms) เงื่อนไขนี้กำหนดขึ้นโดย สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) เพื่อสร้างกติกาสากลให้คู่ค้าทั่วโลกได้เข้าใจเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ซื้อ และผู้ขาย ภาระค่าใช้จ่าย และการประกันภัย มีทั้งหมด 11 ข้อตกลง โดยมี 6 เงื่อนไขหลักๆที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน Incoterm เป็นเงื่อนไขที่ทุกคนยอมรับกันว่าสามารถใช้ในระดับสากล ซึ่งจะอธิบายเงื่อนไข 6 ข้อหลักดังต่อไปนี้ EXW (Ex Works) ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ทำการของผู้ขาย เช่น โรงงาน หรือโรงพักสินค้า ฯลฯ โดย ผู้ซื้อรับภาระในการดำเนินการ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงหลังจากการส่งมอบของแล้ว เช่น การขนของขึ้นพาหนะขนส่ง การผ่านพิธีการส่งออก เป็นต้น ข้อตกลงนี้เหมาะสำหรับการค้าในประเทศ อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบกำกับสินค้า และหลักฐานอื่นใดที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายไม่มีภาระในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ไม่มีภาระในการดำเนินการผ่านพิธีการส่งออก ผู้ขายไม่มีภาระที่จะทำสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้ขายต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า การดำเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ำหนัก การนับจำนวน) และรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลตามที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อการส่งออก เช่นใบอนุญาตการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสินค้า หรือการมอบอำนาจอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการส่งออก การนำเข้า และ/หรือเพื่อการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาสำหรับการส่งมอบ ผู้ซื้อต้องชำระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จ่ายค่าจัดหาใบอนุญาตส่งออกและนำเข้า หรือการมอบอำนาจใด ๆ รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูกกำหนดให้ต้องดำเนินการก่อนการส่งออก การตรวจสอบซึ่งถูกกำหนดให้ดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศส่งออก ผู้ซื้อมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก ชำระค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด FOB (Free On Board) ผู้ขายส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยู่บนเรือ ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดินเท่านั้น หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบกำกับสินค้า และหลักฐานอื่นใดที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการนำไปวางไว้บนเรือ ณ จุดขนถ่ายที่ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ซื้อ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ […]

To the top