HPS Trade, a distribution agent
that accelerates business locally in Asia

MENUCLOSE

privacy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท HPS Trade Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นพันธกิจทางสังคมที่สำคัญสำหรับบริษัทที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมทางธุรกิจของตน เราได้กำหนดและจะดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดการในระหว่างการดำเนินงานของเรา

1.นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะระบุวัตถุประสงค์การใช้งานให้ชัดเจนที่สุดและจะดำเนินการภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 2. เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลต่อไปนี้และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น:
  1. ชื่อบริษัทและข้อมูลติดต่อของเรา
  2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น และเราจะกำหนดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการใช้นอกเหนือขอบเขตนั้น
 4. เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาอย่างเหมาะสมและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
  1. เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า
  2. เมื่อเปิดเผยต่อผู้รับจ้างที่เรามอบหมายงานเพื่อดำเนินการตามบริการที่ลูกค้าต้องการ
  3. เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับ
 5. เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การเสียหาย การปลอมแปลง หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินมาตรการที่จำเป็น เช่น การรักษาระบบความปลอดภัย การจัดตั้งระบบการจัดการ และการอบรมพนักงานอย่างละเอียด การดำเนินมาตรการความปลอดภัย และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด
 6. เราจะดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 7. เมื่อมอบหมายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก เราจะบังคับให้พวกเขาโดยสัญญาไม่ให้รั่วไหลหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และจะดำเนินการจัดการที่เหมาะสมกับผู้รับจ้าง
 8. สำหรับคำขอและการปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษา โปรดติดต่อแผนกสอบถามของเรา และเราจะตอบสนองตามนั้น
 9. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายไทยและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษา และจะทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายนี้ตามความเหมาะสม
 10. เราจะอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของเราพร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุด

2.ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับวิธีการได้มาและมีดังนี้:

ข้อมูลที่ได้รับโดยตรงจากลูกค้า ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มสอบถาม
ข้อมูลที่ได้รับเมื่อเข้าถึงบริการของเรา ประเภทอุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์ ประเภทเบราว์เซอร์ ที่อยู่ IP คุกกี้
ข้อมูลที่ได้รับผ่านการผสานกับบริการภายนอก ID ที่ลูกค้าใช้ในบริการภายนอก และข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผยต่อเราผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบริการภายนอก

3.การจัดการและวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจะถูกใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม หากวัตถุประสงค์การใช้ไม่ได้รวมอยู่ในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ข้อมูลที่ได้รับโดยตรงจากบุคคลจะถูกใช้งานโดยได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น และข้อมูลที่ได้รับโดยวิธีอื่นจะถูกใช้งานหลังจากที่ได้ประกาศวัตถุประสงค์แล้ว นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่คลิกก่อนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา (เช่น วันที่คลิกและเว็บไซต์ที่โฆษณา) จากเครื่องมือที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามเพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาและเปรียบเทียบกับข้อมูลการสมัคร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การใช้งาน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เราใช้สำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเรา กิจกรรมการขาย คำขอแบบสำรวจ และการจัดการคู่ค้าทางธุรกิจ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านการสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและข้อมูลบริษัทของเรา การขอเอกสาร การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและงานแสดงสินค้า และกิจกรรมการขาย เช่น การโทรศัพท์ อีเมล จดหมายตรง การเยี่ยมชม และการแลกเปลี่ยนนามบัตร เราใช้สำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเรา กิจกรรมการขาย คำขอแบบสำรวจ และการจัดการคู่ค้าทางธุรกิจ
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้เกษียณอายุ เราใช้สำหรับการจ้างงานและการจัดการบุคลากร
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน เราใช้สำหรับการสื่อสารเกี่ยวกับการคัดเลือกและการตัดสินใจจ้างงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกจดหมายข่าวทางอีเมล เราใช้สำหรับการจัดการผู้สมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 1. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผย (ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอำนาจในการตอบสนองต่อคำขอทั้งหมดสำหรับการเปิดเผย การแก้ไข เพิ่ม ลบ การหยุดใช้ การลบ การหยุดให้แก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การเปิดเผย ฯลฯ”)) เราจะตอบสนองต่อคำขอจากบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
 2. เมื่อบุคคลนั้นขอเปิดเผย ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผย เราจะเปิดเผยข้อมูลหลังจากยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นแล้ว
 3. เกี่ยวกับการยืนยันตัวตน เราจะยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นด้วยหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  1. โทรกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจากบุคคลนั้นเพื่อยืนยันตัวตน
  2. ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้รับจากบุคคลนั้นและยืนยันตัวตนโดยรับการตอบกลับอีเมลนั้น
  3. ยืนยันชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และวันเกิดของบุคคลนั้นในขณะดำเนินการ
 4. สำหรับการยืนยันตัวตนของตัวแทน ตัวแทนต้องมาเยี่ยมชมบริษัทของเราและแสดงใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอำนาจ
 5. เกี่ยวกับขั้นตอนการตอบสนองต่อคำขอเปิดเผย ฯลฯ หลังจากยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นแล้ว เราจะส่ง “แบบฟอร์มขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ทางไปรษณีย์ไปยังบุคคลนั้น เมื่อได้รับ “แบบฟอร์มขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ที่กรอกครบถ้วนจากบุคคลนั้น เราจะตอบสนองต่อการเปิดเผย ฯลฯ โดยไม่ชักช้า วิธีการตอบจะดำเนินการทางโทรศัพท์หรือส่ง “แบบฟอร์มตอบสนองการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อตอบสนองต่อคำขอ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอเปิดเผย ฯลฯ

5.เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์

 1. เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ที่จัดทำโดย Google
 2. Google Analytics ใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
 3. ข้อมูลการเข้าชมที่เก็บรวบรวมจะถูกใช้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ เท่านั้น ข้อมูลการเข้าชมจะถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตนและไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ฟังก์ชั่นนี้สามารถปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยการปิดใช้งานคุกกี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
 4. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites

6.ช่องทางการติดต่อ

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา กรุณาติดต่อเราที่:

ชื่อ:  HPS Trade Co., Ltd.
ที่อยู่:  42 Connect Tower, ชั้น 8 ห้อง 8B นราธิวาสราชนครินทร์ 10, ทุ่งวัดดอน สาทร, กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ชินยะ อีโน
ข้อมูลติดต่อ:  โทร: 02-223-3194
อีเมล: jp-support@hps-trade.co.th / kriengsak@hps-trade.co.th
อัปเดตล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2024
HPS Trade Co., Ltd. CEO ชินยะ อีโน