HPS Trade, a distribution agent
that accelerates business locally in Asia

MENUCLOSE

column

เมื่อสินค้าเสียหายในระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ? และ ความสำคัญของการบรรจุสินค้า (Packing/Lashing) | การขนส่งทางทะเล

เมื่อสินค้าเสียหายในระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ? และ ความสำคัญของการบรรจุสินค้า (Packing/Lashing)

ความแตกต่างระหว่าง การชำระค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าที่ต้นทาง(Freight Prepaid) และ การชำระค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าที่ปลายทาง (Freight Collect) ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยง ในการชำระค่าบริการ ด้วยความรู้ด้านการขนส่งที่ถูกต้อง | การขนส่งทางทะเล

ความแตกต่างระหว่าง การชำระค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าที่ต้นทาง(Freight Prepaid) และ การชำระค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าที่ปลายทาง (Freight Collect) ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยง ในการชำระค่าบริการ ด้วยความรู้ด้านการขนส่งที่ถูกต้อง