HPS Trade, a distribution agent
that accelerates business locally in Asia

MENUCLOSE

column

ศุลกากร / พื้นที่ทัณฑ์บน และ การขนส่งสินค้าทัณฑ์บน! ประเภทของพื้นที่ทัณฑ์บนในญี่ปุ่น

ศุลกากร / พื้นที่ทัณฑ์บน และ การขนส่งสินค้าทัณฑ์บน! ประเภทของพื้นที่ทัณฑ์บนในญี่ปุ่น | การจัดเก็บสินค้าในประเทศไทย


ในงานด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับศุลกากรและภาษี มีความจำเป็นอย่างมากมาก

เมื่อมีนำเข้าและส่งออก จะมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากร ตามระเบียบของแต่ละประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วสินค้าจะไม่ถูกคิดภาษีทันทีเมื่อเดินทางมาถึง [br num=”2″]

คุณรู้หรือไม่ว่ามีสถานที่ที่ไม่มีภาษีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เรียกว่าเขตศุลกากรหรือเขตการค้าเสรี

มาดูที่เขตศุลกากรและการขนส่งทัณฑ์บน เพื่อที่จะขนส่งสินค้าได้อย่างราบรื่น และ สะดวกในการซื้อขาย

“คลังสินค้าทัณฑ์บน” คืออะไร ?


“ทัณฑ์บน” หมายถึงการเลื่อนเวลาการเก็บภาษีของสินค้านำเข้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตนำเข้า โดยหลักการแล้วสินค้าจะถูกวางไว้ในเขตศุลกากร

คำว่า “ทัณฑ์บน” แต่เดิมใช้สำหรับสินค้านำเข้า อย่างไรก็ตามสินค้าที่ส่งออกอาจถูกนำเข้าไปในเขตศุลกากรเพื่อทำการดำเนินการต่อ [br num=”2″]

ดังนั้น เขตศุลกากรจึงเกี่ยวข้องกับการ นำเข้า และ ส่งออก

ในบางประเทศมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีนอกเหนือจากพื้นที่ศุลกากร โดยทั่วไปเขตการค้าเสรีถูกกำหนดให้กว้างกว่าพื้นที่ศุลกากรและพื้นที่เหล่านี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและเขตชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าขาย

พื้นที่ศุลกากรของญี่ปุ่น


ญี่ปุ่นมีพื้นที่ศุลกากรหลักๆ 5 ประเภท มันถูกใช้อย่างเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า สถานที่ และ วัตถุประสงค์ในการทำงาน

พื้นที่ที่ถูกกำหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอื่น ๆ ให้ได้รับการอนุมัติให้เป็นเขตศุลกากรโดยได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการฝ่ายศุลกากร[br num=”2″]

ต่อไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ศุลกากรของญี่ปุ่นและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ทัณฑ์บน

พื้นที่ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นสถานที่ที่สามารถขนถ่ายสินค้าต่างประเทศ ขนถ่ายขนย้าย และ จัดเก็บชั่วคราว (ภายใน 1 เดือนนับจากเวลาส่งมอบ)

คลังสินค้าทัณฑ์บน

หมายถึงสถานที่ ที่กำหนดโดยผู้อำนวยการศุลกากร ให้เป็นสถานที่ที่สามารถโหลดและขนถ่ายสินค้าต่างประเทศขนส่งและจัดเก็บ (ภายใน 3 เดือนนับจากเวลาของการจัดส่ง)

นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเก็บสินค้าต่างประเทศได้นานถึงสองปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากการอนุมัติของผู้อำนวยการศุลกากร [br num=”2″]

การอนุญาตนี้อาจรวมไปถึง ศูนย์กระจายสินค้าคลังสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งและไซโลที่เก็บเมล็ดพืช

โกดังผลิตสินค้าศุลกากร

คือ สถานที่ ที่สามารถทำงานทัณฑ์บนได้โดยได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศุลกากร

โดยหลังจากอนุมัติ สินค้าต่างประเทศสามารถเก็บไว้เป็นเวลาสองปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ งานทัณฑ์บนจะทำได้ก็ต่อเมื่อ หลังจากได้รับการอนุมัติการโอนก่อน [br num=”2″]

ในความเป็นจริง โรงงานเหล็ก โรงกลั่น โรงงานอาหาร ฯลฯ จะผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้การอนุญาตนี้

โรงงานทัณฑ์บน ในญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากการลดลงของปริมาณการค้า การแปรรูป และมีโรงงานทัณฑ์บนนอกประเทศญี่ปุ่น [br num=”2″]

○ อย่างไรก็ตามงานทัณฑ์บนนั้น จำกัดอยู่ที่งานประจำเช่นการผลิต (รวมถึงการผสม) ที่ทำจากสินค้าจากต่างประเทศการตรวจสอบเนื้อหาการปรับปรุง (เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์) การเรียงลำดับการดูแลสินค้า ฯลฯ

พื้นที่จัดแสดงศุลกากร

คือสถานที่ ที่สามารถใช้เป็นห้องโถงนิทรรศการสำหรับการขนส่งสินค้าต่างประเทศ สถานที่นี้ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการฝ่ายศุลกากรเรียกว่าพื้นที่จัดแสดงศุลกากร

การจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ เช่น การแสดงรถยนต์หรูมัก ได้รับอนุญาตนี้ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่างของการใช้พื้นที่แสดงสินค้าศุลกากร [br num=”2″]

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์อาจได้รับการกำหนดนี้ ในกรณีนี้ภาพวาด ฯลฯ เพื่อจะสามารถจัดแสดงต่อสาธารณะได้

พื้นที่ศุลกากรที่ครอบคลุม

หมายถึงสถานที่ ที่มีฟังก์ชั่นทั้งหมด ของคลังสินค้าศุลกากร คลังสินค้าผลิตศุลกากร และ พื้นที่จัดแสดงศุลกากร

ด้วยการอนุมัติของผู้อำนวยการฝ่ายศุลกากรสามารถเก็บสินค้าต่างประเทศได้ภายในสองปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ [br num=”2″]

สถานที่ตั้งใกล้กับท่าเรือและสนามบินจะได้รับใบอนุญาตเป็นพื้นที่ศุลกากรที่ครอบคลุม

การขนส่งสินค้า ทัณฑ์บน


การขนส่งสินค้าต่างประเทศในประเทศที่ถูกทัณฑ์บน จากพื้นที่ศุลกากรหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งในประเทศนั้นเรียกว่าการขนส่งทัณฑ์บน

นอกจากนี้ยังต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการฝ่ายศุลกากรและกำหนดระยะเวลาการจัดส่งโดยผู้อำนวยการฝ่ายศุลกากร[br num=”2″]

นอกจากนี้หากสินค้าไม่ถึงปลายทางภายในระยะเวลาจัดส่งที่กำหนดจะมีการเรียกเก็บอากรทันที

ในกรณีนี้ผู้เสียภาษีไม่ได้เป็นผู้นำเข้า แต่เป็นผู้ส่งของทางทะเลที่ได้รับการอนุมัติจากทางราชการ

เขตศุลกากรในต่างประเทศ


เขตศุลกากรมีการกำหนดในต่างประเทศเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ประเภทและข้อกำหนดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน เช่น การส่งเสริมการนำเข้าและส่งออก และ การเพิ่มความสะดวกสบาย

ตัวอย่างเช่นในประเทศไทยมีประเภทของพื้นที่ศุลกากรต่อไปนี้ (คลังสินค้าศุลกากร)

・ คลังสินค้าศุลกากรอเนกประสงค์
・ คลังสินค้าศุลกากรสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม
・ คลังสินค้าศุลกากรเพื่อซ่อมแซมและสร้างเรือ
・ คลังสินค้าศุลกากรสำหรับเก็บน้ำมัน
・ คลังสินค้าปลอดภาษีประเภทร้านค้าปลอดภาษี
・ คลังสินค้าศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี
・ คลังสินค้าศุลกากรสำหรับการจัดเก็บสินค้าปลอดภาษี[br num=”2″]

นอกจากนื้ เพื่อที่จะดำเนินการเป็นเจ้าของและจัดการการขนส่งสินค้าในคลังสินค้าศุลกากรในประเทศไทย มีความจำเป็นต้องจัดตั้ง บริษัท ในประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า

ดังนั้น ในความเป็นจริงเมื่อ บริษัท ต่างประเทศใช้คลังสินค้าศุลกากรในประเทศไทย บริษัท จะได้รับความไว้วางใจให้ forwarder ที่มีการลงทะเบียนของ บริษัท ในเว็บไซต์

บทสรุป

จากบทความจะเห็นได้ว่า พื้นที่ศุลกากร เขตศุลกากรเป็นสถานที่ที่คุณมีโอกาสใช้เมื่อนำเข้าหรือส่งออก

นอกจากนี้การดูพื้นที่ศุลกากรจริงมีความน่าสนใจที่จะเห็นสถานะการค้าในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ

เราหวังว่าความรู้ในบทความนี้ จะทำให้กระบวนการต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น