HPS Trade, a distribution agent
that accelerates business locally in Asia

MENUCLOSE

column

L/C (Letter of Credit) คืออะไร? วัตถุประสงค์,ความหมาย และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

L/C (Letter of Credit) คืออะไร? วัตถุประสงค์,ความหมาย และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | การขนส่งทางทะเล


L/C (letter of credit) เป็นหนึ่งในเอกสารที่ใช้กันทั่วไป ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ

ในกรณีของการค้าระหว่างประเทศ คู่ค้าอาจจะอยู่ห่างไกลอาจซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น การไม่ชำระเงินค่าสินค้าและบริการโดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ [br num=”2″]

L/C จึงถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ

L/C จะเป็นเอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองการชำระเงิน ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากจะทำให้ธุรกรรมทางการเงิน ระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น [br num=”2″]

ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ L/C จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำการค้า

ที่นี่ เราดูแลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเอกสาร L/C ในเรื่องของจุดประสงค์ในการค้าและข้อกำหนดต่างๆ

L/C คืออะไร ?


L/C เพื่อการค้า หมายถึง หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ตามคำขอของผู้นำเข้าสินค้า โดยในเอกสาร L/C ธนาคารผู้ออกเอกสารจะสัญญาว่า จะชำระค่าใช้จ่ายในนามของผู้นำเข้า

ความสำคัญของ L/C


การซื้อขายโดยใช้ L/C มีความสำคัญอย่างไร ?

อาจกล่าวได้ L/C จะทำให้ความเสี่ยงและความกังวลของทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าลดลง ซึ่งจะส่งผลให้การทำธุรกรรมสามารถเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น
[br num=”2″]

ในกรณีที่เงื่อนไขการชำระเงินเป็นการชำระล่วงหน้า ผู้นำเข้าสินค้าจะเกิดความกังวลว่า ผู้ส่งออกจัดส่งสินค้ามาให้จริงหรือไม่

ในทางตรงกันข้าม หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นแบบชำระรายเดือน ผู้ส่งออกจะกังวลว่า ผู้นำเข้าจะชำระราคาอย่างถูกต้องหรือไม่ [br num=”2″]

เอกสาร L/C นี้เองที่จะทำให้เกิดความวิตกกังวลดังกล่าวลดลง และธนาคารจะเป็นผู้ออก L/C

ประโยชน์ของ L/C

ประโยชน์สำหรับ ผู้ส่งออก

สำหรับผู้ส่งออกนั้น ธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งจะครอบคลุมความเสี่ยงในการเรียกเก็บค่าสินค้าและธนาคารจะเป็นผู้ถือสิทธิในการเรียกเก็บค่าสินค้าหลังจากที่มีการส่งสินค้าแล้ว

<ประโยชน์>
・การชำระเงินจะได้รับประกันโดยธนาคาร
・ผู้ส่งออกสามารถได้รับการชำระเงินอย่างรวดเร็ว

ประโยชน์สำหรับ ผู้นำเข้า

ในทางกลับกัน ผู้นำเข้าจะสามารถติดต่อกับผู้ส่งออกได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากการใช้ L/C ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ L/C นี้เอง จะทำให้ผู้นำเข้าสามารถชำระค่าสินค้าได้หลังจากที่สินค้าได้ถูกส่งมาแล้วอีกด้วย

<ประโยชน์>
・สินค้าจะถูกส่งมาอย่างแน่นอน
・การดำเนินการด้านการเงิน จะไม่ต้องชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้า

ข้อเสียของ L/C

ในกรณีที่เปิด L/C ธนาคารอาจขอหลักประกัน ซึ่งอาจจะทำให้เป็นภาระทางการเงินสำหรับผู้นำเข้าสินค้า

เมื่อพิจารณาแล้ว อาจจะเป็นข้อดี เนื่องจากการทำ L/C ก็จะขึ้นอยู่กับสถานะเครดิตของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเป็นต้น

กฎของ L/C


ตามกฎของ L / C จะมีชุดเอกสาร UCP600 (The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) โดยกรมการค้าระหว่างประเทศ ICC ลองดูกฎแต่ละข้อดังต่อไปนี้เพื่อให้เข้าใจลักษณะของ L/C

หลักการอิสระของการให้เครดิต

หลักการอิสระของการให้เครดิต หมายถึง การประกันการชำระเงินจากธนาคาร ให้แก่ ผู้รับผลประโยชน์(ผู้ส่งออก) ใน L/C นั้นเป็นอิสระจากสัญญาและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการทำธุรกรรม

การค้ำประกันการชำระเงินของธนาคารนั้นเป็นอิสระ หมายความว่า แม้ผู้ส่งออกจะผิดสัญญา ฯลฯ และผู้นำเข้าร้องขอให้ธนาคารหยุดการชำระเงิน ธนาคารก็ยังจะสามารถชำระเงินให้กับผู้ส่งออกได้ [br num=”2″]

บางทีดูเหมือนว่ามันเป็นกฎที่ไม่มีเหตุผล แต่ประสิทธิภาพของ L/C นั้นสามารถรับประกันได้อย่างแน่นอน และ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม L/C จึงมีความสำคัญในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

หลักการของเอกสารในการทำธุรกรรม

หลักการของเอกสารซื้อขาย คือ หากเอกสารการขนส่งจากผู้ส่งสินค้าถูกต้อง และแม้สินค้าเกิดความเสียหาย ธนาคารผู้ออกหลักทรัพย์ก็จะต้องชำระใช้จ่าย

จุดประสงค์ของข้อกำหนดนี้ คือ ธนาคารไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้า ธนาคารจะมีหน้าที่แค่ตรวจเอกสารการส่งออก และ ธนาคารจะไม่ตรวจสอบสินค้า [br num=”2″]

บางทีอาจดูเหมือนเป็นกฎที่ค่อนข้างไม่เคร่งครัดสำหรับธนาคาร ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว การที่ธนาคารจะตรวจสอบสินค้าของทุก L/C เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก

อย่างไรก็ตามก็มีการกล่าวไว้ว่าเรื่องนี้เองที่ช่องโหว่ของธุรกรรม L / C [br num=”2″]

ในอีกทางหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกรรม L/C แต่หากเกิดข้อกังวลสงสัย ก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสินค้าทางด้านผู้ส่งออก และขอเอกสารรับรองคุณภาพ

ข้อควรปฏิบัติ

ในธุรกรรม L/C จะทำการชำระเงินให้กับผู้ส่งออกโดยแสดงเอกสารการจัดส่งแก่ธนาคาร

สำหรับการชำระเงิน เอกสารการจัดส่งและตั๋วแลกเงินจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข L/C [br num=”2″]

ซึ่งโดยในทางปฏิบัติมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ส่งออกเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารและการชำระค่าใช้จ่ายจะเป็นไปอย่างถูกต้อง

ธนาคารผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินงานหลัก

ในธุรกรรม L/C จะมีการกำหนดให้ธนาคารผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการในการชำระเงิน

โดยข้อกำหนดนี้ผู้รับผลประโยชน์สามารถขอให้ธนาคารชำระเงินโดยตรงโดยไม่ต้องแจ้งผู้นำเข้า

บทสรุป

จากบทความเราได้ทราบถึงคำจำกัดความและวัตถุประสงค์ของธุรกรรม L/C กฎที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการซื้อขาย หากเราเรียนรู้ก็จะสามารถเข้าใจกระบวนและทำความคุ้นเคยรวมไปถึงเข้าใจเกี่ยวกับการชำระเงินในการทำธุรกรรม L/C ได้เป็นอย่างดี

RELATED POSTS

บทความเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล และ เงื่อนไขการประกัน! เพื่อป้องกันความเสี่ยง ต่อความเสียหายของสินค้า ในระหว่างการขนส่ง เราจำเป็นต้องทราบประเภทของการประกันภัยทางทะเล | การขนส่งทางทะเล

บทความเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล และ เงื่อนไขการประกัน! เพื่อป้องกันความเสี่ยง ต่อความเสียหายของสินค้า ในระหว่างการขนส่ง เราจำเป็นต้องทราบประเภทของการประกันภัยทางทะเล

【คู่มือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์】บทความนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์, ขนาด, น้ำหนักที่ตู้แต่ละชนิดรับได้, การใช้งาน, การซ่อมแซมตู้, ปัญหาที่พบ และ เนื้อหาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ | การขนส่งทางทะเล

【คู่มือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์】บทความนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์, ขนาด, น้ำหนักที่ตู้แต่ละชนิดรับได้, การใช้งาน, การซ่อมแซมตู้, ปัญหาที่พบ และ เนื้อหาอื่นๆที่เป็นประโยชน์